Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie      

Kadencja 2018-2023

       

VI sesja zwyczajna – 22 lutego 2019 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

VI

VI/83/19

zmieniająca uchwałę nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. - więcej

VI/84/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. – więcej

VI/85/19

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gmina Rymanów. - więcej

VI/86/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

VI/87/19

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2018. – więcej

VI/88/19

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. – więcej

VI/89/19

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy. – więcej

VI/90/19

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubie "Senior +" w Klimkówce. – więcej

VI/91/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”. – więcej

VI/92/19

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” - Etap I - część 3. – więcej

VI/93/19

w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rymanów w prawo własności tych gruntów. – więcej

VI/94/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. – więcej

VI/95/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowemu dzierżawcy, w dzierżawę części działek gminnych. – więcej

VI/96/19

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. – więcej

VI/97/19

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój. – więcej

VI/98/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Głębokie. – więcej

VI/99/19

zmieniająca uchwałę nr XIV/143/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych. – więcej

 

 

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 22 lutego 2019 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na V sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

     

Zapis audio-video z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-26 10:45:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-07 14:19:51
  • Liczba odsłon: 2736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117329]

przewiń do góry