3/2011 OBORA WRÓBLIK SZLACHECKI

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  27.05.2011 r.

ROŚ. 6220.3.2011.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek Pana Tomasza SAGANA zam. ul. Szkolna Nr 8, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI  z dnia 03 lutego 2011r na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa obory bezuwięziowej dla 44 sztuk krów z przychówkiem (56DPJ)

– na działkach 1451, 1452 i 1453

-  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie 

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453  -– obręb Wróblik Szlachecki

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika

A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 27.05.2011 r.

ROŚ. 6220.3.2011.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Budowa obory bezuwięziowej dla 44 sztuk krów z przychówkiem (56DPJ)

– na działkach 1451, 1452 i 1453

-  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie 

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453  -– obręb Wróblik Szlachecki

 

Wnioskodawca:

Pan Tomasz SAGAN

ul. Szkolna Nr 8

38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.3.2011.AK z dnia 27.05.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  27.05.2011 r.

 

ROŚ. 6220.3.2011.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Na podstawie :

 

ü  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.17.2011.MG-5z dnia 13 maja 2011 r. (data wpływu 16-05-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie - brak opinii  -  zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktowano, jako brak zastrzeżeń.

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

pn. „Budowa obory bezuwięziowej dla 44 sztuk krów z przychówkiem (56DPJ) – na działkach 1451, 1452 i 1453 -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, zgodnie z §3 ust pkt. 103 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie: w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych  w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone”, stosownie do wszczętego w dniu 03 lutego 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek p. Tomasza SAGANA zam. ul. Szkolna Nr 8, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek p. Tomasza SAGANA zam. ul. Szkolna Nr 8, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI z dnia 03 lutego 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia pn.„Budowa obory bezuwięziowej dla 44 sztuk krów z przychówkiem (56 DPJ) – na działkach 1451, 1452 i 1453 -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453 – obręb ewidencyjny Wróblik Szlachecki o łącznej powierzchni 0,2200 ha, z czego planowana inwestycja (budynek-obora) zajmie powierzchnię ok. 684 m2.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie: w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych  w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne – obora będzie przeznaczona dla 44 krów mlecznych oraz 6 cieląt do ½ roku, 4 jałówek od ½ do 1 roku, 6 jałówek powyżej 1 roku i 5 jałówek cielnych w sumie równoważne 56 DPJ. Pozwoli to zwiększyć dotychczas prowadzoną hodowlę z 33 krów mlecznych do 44. W istniejącej oborze będzie prowadzona hodowla w systemie uwięziowym, ściółkowym. Budynek będzie posiadał powierzchnie około 684 m2. W projektowanej oborze prowadzona będzie hodowla krów mlecznych w systemie wolnostanowiskowym, bezściółkowym, natomiast jałówek oraz cieląt w systemie ściółkowym. Obornik ze stanowisk ścielonych gromadzony będzie na istniejącej płycie gnojowej na działce Nr ewid. 1461/1 ,która stanowi własność Inwestora.

W oborze znajdować się będą m.in. boksy dla krów, korytarze spacerowe, stół paszowy, izolatka, porodówka. Zostanie wydzielone pomieszczenie do udoju krów oraz magazynowania mleka ze schładzalnikiem i zbiornikiem o pojemności ok. 1.200 l. Będzie również pomieszczenie socjalne dla obsługi. Wykonany zostanie podziemny, szczelny zbiornik na gnojowice zlokalizowany pod posadzka obory, o pojemności minimalnej 400 m3, który pomieści gnojowice z okresu ok. 6 miesięcy. Ponadto do budynku obory zostaną wykonane przyłącza: elektryczne i kanalizacyjne oraz instalacja wodna z istniejącej studni, zlokalizowanej na działce Nr ewid. 1461/1 należącej do Inwestora. Do schładzania mleka zastosowany zostanie wymiennik ciepła, a uzyskane ciepło zostanie wykorzystane do podgrzania wody na potrzeby obory.

W fazie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać oddziaływania na środowisko: niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza i emisja hałasu powodowana przez prace silników spalinowych maszyn budowlanych oraz środków transportu. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych będzie miała charakter krótkotrwały, lokalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z koniecznością usuwania drzew i krzewów.

Wytworzone, w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą segregowane oraz magazynowane w wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwienia. Zwierzęta padłe nie będą przechowywane na terenie gospodarstwa, lecz niezwłocznie odbierane przez specjalistyczna firmę .

Obora będzie posiadła wentylację grawitacyjną w postaci nawiewu powietrza przez uchylne okna i wywiewu poprzez świetliki kalenicowe. Wentylacja zapewni odpowiednią temperaturę , wymianę powietrza oraz wilgotność w oborze.

Zaopatrzenie w wodę m.in. na potrzeby socjalno-bytowe, porządkowe, pojenia zwierząt odbywać się będzie z własnego ujęcia wody(istniejąca studnia). Ścieki bytowe i porządkowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Odcieki z istniejącej płyty gnojowej odprowadzane są grawitacyjnie do dwóch istniejących, szczelnych, bezodpływowych zbiorników znajdujących się pod płytą gnojowa i bezpośrednio przy niej.

Zabezpieczone zostaną one progami uniemożliwiającymi wyciekanie do gruntu wód opadowych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi. Wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w obrębie terenu będącego własnością Inwestora.

Źródłami hałasu podczas funkcjonowania instalacji będą: stacjonarny agregat dojarki, ciągniki obsługujące oborę, które będą pracowały wyłącznie w porze dziennej.

Podczas eksploatacji emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie przede wszystkim z procesami fizjologicznymi hodowlanych zwierząt.

Gnojowica i obornik będą wykorzystywane jako nawóz naturalny do nawożenia pól. Nawożenie pól będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033).

            W odległości ok. 25 m na północ od planowanego przedsięwzięcia przepływa potok Morwawa. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonego przez rzedną Q1%. W związku z tym, że znajduje się ono w sąsiedztwie obszaru bezpośredniego zagrożenia, planuje się, że rzędna posadowienia najniższego poziomu użytkowego (posadzki) budynku obory nie będzie mniejsza niż 303,70 m n.p.m., tj. o 0,47m powyżej rzędnej wody „dwustuletniej”.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 25 km w linii prostej od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 1,4 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038).

Teren jest typowy dla terenów wiejskich, gdzie dominuje intensywna gospodarka rolnicza.

W kierunku północnym, w odległości około 7,5 km od planowanej inwestycji znajduje się, Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu, który stanowi naturalną otulinę Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Natomiast w odległości ok. 4,0 km na południe znajduje się Obszar Chronionego krajobrazu „Beskid Niski”.

W kierunku południowym, znajduje się projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 180038 „LADZIN”.  W dalszej odległości ok. 7,90 km na południe znajduje się projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk PLH 180016 „RYMANÓW” i w odległości 9,0 km również na południe Obszary Specjalnej Ochrony ptaków PLH 180002„BESKID NISKI”. Na terenie działki Inwestora ani w jego najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa obory bezuwięziowej dla 44 sztuk krów z przychówkiem (56DPJ) – na działkach 1451, 1452 i 1453 -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, zgodnie z §3 ust. pkt. 103 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie: w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych  w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

z  uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453 – obręb ewidencyjny Wróblik Szlachecki o łącznej powierzchni 0,2200 ha, z czego planowana inwestycja (budynek-obora) zajmie powierzchnię ok. 684 m2.

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała budowę i eksploatacje obory przeznaczonej  dla 44 krów mlecznych oraz 6 cieląt do ½ roku, 4 jałówek od ½ do 1 roku, 6 jałówek powyżej 1 roku i 5 jałówek cielnych w sumie równoważne 56 DPJ. Pozwoli to zwiększyć dotychczas prowadzoną hodowlę z 33 krów mlecznych do 44. W istniejącej oborze będzie prowadzona hodowla w systemie uwięziowym, ściółkowym. Budynek będzie posiadał powierzchnie około 684 m2. W projektowanej oborze prowadzona będzie hodowla krów mlecznych w systemie wolnostanowiskowym, bezściółkowym, natomiast jałówek oraz cieląt w systemie ściółkowym. Obornik ze stanowisk ścielonych gromadzony będzie na istniejącej płycie gnojowej na działce Nr ewid. 1461/1 ,która stanowi własność Inwestora. W oborze znajdować się będą m.in. boksy dla krów, korytarze spacerowe, stół paszowy, izolatka, porodówka. Zostanie wydzielone pomieszczenie do udoju krów oraz magazynowania mleka ze schładzalnikiem i zbiornikiem o pojemności ok. 1.200 l. Będzie również pomieszczenie socjalne dla obsługi. Wykonany zostanie podziemny, szczelny zbiornik na gnojowice zlokalizowany pod posadzka obory, o pojemności minimalnej 400 m3, który pomieści gnojowice z okresu ok. 6 miesięcy. Ponadto do budynku obory zostaną wykonane przyłącza: elektryczne i kanalizacyjne oraz instalacja wodna z istniejącej studni, zlokalizowanej na działce Nr ewid. 1461/1 należącej do Inwestora. Do schładzania mleka zastosowany zostanie wymiennik ciepła, a uzyskane ciepło zostanie wykorzystane do podgrzania wody na potrzeby obory.

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już prowadzoną działalnością Inwestora, gdyż zwiększy się obsada zwierząt o 23%;

 

b)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Budowany obiekt będzie posiadał powierzchnie około 684 m2, w którym prowadzona będzie hodowla krów mlecznych w systemie wolnostanowiskowym, bezściółkowym, natomiast jałówek oraz cieląt w systemie ściółkowym. Obornik ze stanowisk ścielonych gromadzony będzie na istniejącej płycie gnojowej na działce Nr ewid. 1461/1 , która stanowi własność Inwestora. Wykonany zostanie podziemny, szczelny zbiornik na gnojowice zlokalizowany pod posadzką obory, o pojemności minimalnej 400 m3, który pomieści gnojowice z okresu ok. 6 miesięcy. Ponadto do budynku obory zostaną wykonane przyłącza: elektryczne i kanalizacyjne oraz instalacja wodna z istniejącej studni, zlokalizowanej na działce Nr ewid. 1461/1 należącej do Inwestora. Do schładzania mleka zastosowany zostanie wymiennik ciepła, a uzyskane ciepło zostanie wykorzystane do podgrzania wody na potrzeby obory;

 

c)      emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy obory,  jej eksploatacja musi spełniać warunki dotrzymania norm dla tego typu obiektów;

 

d)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

W odległości ok. 25 m na północ od planowanego przedsięwzięcia przepływa potok Morwawa. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonego przez rzedną Q1%. W związku z tym, że znajduje się ono w sąsiedztwie obszaru bezpośredniego zagrożenia, wskazuje się, że rzędna posadowienia najniższego poziomu użytkowego (posadzki) budynku obory nie może być mniejsza niż 303,70 m n.p.m., tj. o 0,47m powyżej rzędnej wody „dwustuletniej”;

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453 – obręb ewidencyjny Wróblik Szlachecki o łącznej powierzchni 0,2200 ha, z czego planowana inwestycja (budynek-obora) zajmie powierzchnię ok. 684 m2.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Jednak usytuowane jest w odległości ok. 25 m od potoku Morwawa, w sąsiedztwie obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonego przez rzedną Q1%;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 1,4 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Wróblik Szlachecki, gdzie na powierzchni  475 ha zamieszkuje 994 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ok10 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Wróblik Szlachecki to powierzchnia 475 ha, którą zamieszkuje 994 mieszkańców. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości: ok. 60 m na północny - zachód, ok. 90 m na południowy – zachód (budynek mieszkalny wraz z oborą Inwestora), ok. 120 m na północ i ok. 160 m na północny – wschód;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały i chwilowy. Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem powstawania: emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza – źródłem zanieczyszczeń powietrza będą głównie procesy fizjologiczne hodowlanych zwierząt, w wyniku których będzie powstawała emisja metanu oraz amoniaku do powietrza. Również w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie miała miejsce emisja spalin związana z pracą maszyn budowlanych. Emisja spalin będzie miała charakter krótkotrwały i chwilowy. Ścieków – przewiduje się, że miesięczne zużycie wody dla celów socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych przy obsłudze obory teoretycznie wyniesie ok. 220 m3. W związku z czym ilość ścieków socjalnych będzie równa ilości zużywanej wody czyli ok. 220 m3/miesiąc. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Hałasu – nadmierna emisja hałasu będzie miała miejsce tylko w trakcie trwania robót budowlanych i będzie związana z pracą maszyn i urządzeń, pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz transportem i rozładunkiem materiałów. Należy zwrócić uwagę, że wyżej wymieniona emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i okresowi oraz będzie cechowała się niskim poziomem uciążliwości. Dla zminimalizowania wpływu hałasu na środowisko inwestor będzie wykonywał prace budowlane w porze dziennej, tj. w godz. 6ºº‑22 ºº. Przewiduje się, że w trakcie funkcjonowania obory głównymi źródłami emisji hałasu będą: stacjonarny agregat dojarski – który emituje poziom dźwięku – 70 – 77 dB w zależności od producenta tych urządzeń oraz ciągnik obsługujące oborę – poziom dźwięku 95 – 100 dB. Podczas eksploatacji obory pod względem akustycznym nie zostanie przekroczony dopuszczany poziom hałasu dla terenu zabudowy zagrodowej. Źródła hałasu w oborze będą pracowały wyłącznie w porze dziennej.  Odpadów – głównie będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne i obojętne tj. odpady niesegregowane komunalne w wyniku bytowania pracowników. Następnie będą gromadzone w pojemniku metalowym lub z tworzywa sztucznego, znajdującym się na utwardzonym placu. Szacuje się, że ilość tych odpadów nie przekroczy w ciągu roku 300 kg. Odbiór odpadów będzie się odbywał na zasadach ustalonych w Gminie Rymanów. Podczas funkcjonowania obory będzie powstawała gnojowica, która będzie wykorzystywana jako nawóz naturalny. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w obrębie działki wnioskodawcy. Natomiast zwierzęta padłe odbierane będą przez specjalistyczną firmę i wywożone do instalacji unieszkodliwiania padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 25 km w linii prostej od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 1,4 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.17.2011.MG-5z dnia 13 maja 2011 r. (data wpływu 16-05-2010 r.),  wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie zajął stanowiska w formie opinii. W przypadku jej braku,  zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktowano, jako brak zastrzeżeń.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   03.02.2011 r.

ROŚ. 6220.3.2011.AK                                                                       

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Budowa obory bezuwięziowej dla 44sztuk krów z przychówkiem (56DPJ)

– na działkach 1451, 1452 i 1453

-   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453   - – obręb Wróblik Szlachecki

 

Wnioskodawca:

Pan Tomasz SAGAN

ul. Szkolna Nr 8

38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   03.02.2011 r.

ROŚ. 6220.3.2011.AK                                                                       

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek Pana Tomasza SAGANA zam. ul. Szkolna Nr 8, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI z dnia 03 luty 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa obory bezuwięziowej dla 44sztuk krów z przychówkiem (56DPJ)

– na działkach 1451, 1452 i 1453

-   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 1451, 1452 i 1453   - – obręb Wróblik Szlachecki

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 7 00 -15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)   decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

           

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-10 09:26:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-02 10:04:30
 • Liczba odsłon: 2375
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414340]

przewiń do góry