Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2012 rok


lp

z dnia

w sprawie

status

1

04.01.2012

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we Wróbliku Królewskim, stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

2

04.01.2012

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 99% bonifikatą nieruchomości położonej we Wróbliku Królewskim stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

3

04.01.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

4

09.01.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

5

12.01.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

6

11.01.2012

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

zmienione

Zarządzeniem

Nr 13/2012

z dnia

2 II 2012r.

7

23.01.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

8

20.01.2012

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2012 roku zadań z zakresu sportu obowiązujące

9

27.01.2012

w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali i pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

10

31.01.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

11

31.01.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

12

31.01.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót obowiązujące

13

02.02.2012

zmieniające zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie  określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów szkół obowiązujące

14

03.02.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

15

03.02.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

16

06.02.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

17

13.02.2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Rymanowie i Klimkówce, stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

18

15.02.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

19

15.02.2012

w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora Urzędu Gminy Rymanów obowiązujące

20

20.02.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

21

21.02.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

22

22.02.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

23

23.02.2012

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych obowiązujące

24

23.02.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

25

27.02.2012

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obowiązujące

26

01.03.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

27

09.03.2012

w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów w roku szkolnym 2012/2013 obowiązujące

28

14.03.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

29

16.03.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

30

19.03.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

31

19.03.2012

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 200/2011 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat obowiązujące

32

21.03.2012

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych obowiązujące

33

22.03.2012

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek obowiązujące

34

22.03.2012

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok obowiązujące

35

22.03.2012

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego obowiązujące

36

23.03.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat, położonych w Rymanowie Zdroju , zal1 , zal2 obowiązujące

37

28.03.2012

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych pod handel pamiątkami i wyrobami regionalnymi na terenie Uzdrowiska w Rymanowie Zdroju   dokumentacja techniczna obowiązujące

38

28.03.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

39

29.03.2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat SPG ZOZ w Rymanowie za 2011 rok obowiązujące

40

29.03.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

41

30.03.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

42

30.03.2012

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów obowiązujące

43

30.03.2012

w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych obowiązujące

44

03.04.2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łazach obowiązujące

45

04.04.2012

w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu na poratowanie zdrowia obowiązujące

46

06.04.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

47

10.04.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

48

10.04.2012

w sprawie zasad przeprowadzania opróżniania zamków z szalet publicznych z terenu Gminy Rymanów oraz przekazywania ich zawartości obowiązujące

49

11.04.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

50

12.04.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

51

12.04.2012

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Milczy stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

52

13.04.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

53

18.04.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

54

18.04.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, położonych w Domu Ludowym w Milczy, ul. Szkolna 17 obowiązujące

55

20.04.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

56

20.04.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

57

25.04.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

58

26.04.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

59

26.04.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

60

26.04.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót obowiązujące

61

30.04.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

62

30.04.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

63

04.05.2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

64

07.05.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

65

07.05.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

66

07.05.2012

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

zmienione

Zarządzeniem

Nr 76/2012

z dnia

29  V 2012r.

67

07.05.2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Rymanowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Rymanów" w ramach Poddziałania 7.1.1 (rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z POKL obowiązujące

68

08.05.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót obowiązujące

69

15.05.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

70

15.05.2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2011 rok obowiązujące

71

15.05.2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2011 rok obowiązujące

72

17.05.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

73

17.05.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

74

21.05.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

75

22.05.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

76

29.05.2012

zmieniające zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów szkół obowiązujące

77

30.05.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

78

31.05.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

79

31.05.2012

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązujące

80

06.06.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego obowiązujące

81

06.06.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego obowiązujące

82

08.06.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

83

11.06.2012

w sprawie upoważnienia innej osoby niż Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do prowadzenia postępowania w sprawac świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji obowiązujące

84

11.06.2012

w sprawie upoważnienia innej osoby niż Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wi wydawania w tych sprawach decyzji  obowiązujące

85

11.06.2012

w sprawie upoważnienia innej osoby niż Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych obowiązujące

86

11.06.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

87

11.06.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

88

12.06.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

89

12.06.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

90

12.06.2012  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

91

12.06.2012

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II ptrzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Klimkówce obowiązujące

92

15.06.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" obowiązujące

93

20.06.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

94

22.06.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

95

22.06.2012

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Posadzie Górnej obowiązujące

96

25.06.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

97

27.06.2012

w sprawie powołania komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów obowiązujące

98

27.06.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

99

28.06.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do trzech lat obowiązujące

100

29.06.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

101

29.06.2012

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów obowiązujące

102

29.06.2012

w sprawie wydania opinii obowiązujące

103

03.07.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

104

06.07.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

105

06.07.2012

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do realizacji kontroli społecznej w sprawach lokalowych obowiązujące

106

09.07.2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Króliku Polskim, Klimkówce, Wróbliku Szlacheckim oraz w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

107

12.07.2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego obowiązujące

108

12.07.2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Szkoły Podstawowej w Głębokiem obowiązujące

109

12.07.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

110

12.07.2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Szkoły Podstawowej w Bziance obowiązujące

111

16.07.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

112

17.07.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

113

18.07.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

114

18.07.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót obowiązujące

115

23.07.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

116

23.07.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót obowiązujące

117

26.07.2012

w sprawie najmu pomieszczeńw budynkach samorządowych szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na prowadzenie kuchni i stołówki na potrzeby uczniów obowiązujące

118

27.07.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót obowiązujące

119

30.07.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obowiązujące

120

31.07.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

121

31.07.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujące

122

31.07.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

123

31.07.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót obowiązujące

124

02.08.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

125

02.08.2012

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych obowiązujące

126

06.08.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót obowiązujące

127

07.08.2012

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych obowiązujące

128

08.08.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

129

10.08.2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej obowiązujące

130

10.08.2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Szkoole Filialnej w Rymanowie Zdroju obowiązujące

131

10.08.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

132

10.08.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót obowiązujące

133

17.08.2012

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 za I półrocze 2012 roku obowiązujące

134

17.08.2012

w sprawie informacji o przebiegu wukonania budżetu za I półrocze 2012 roku obowiązujące

135

17.08.2012

w sprawie informacji o przebiegu wukonania  planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze obowiązujące

136

21.08.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

137

21.08.2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 roku zmienione
Zarządzeniem nr
151/2012 z dnia
05.09.2012

138

22.08.2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów obowiązujące

139

22.08.2012

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów szkół obowiązujące

140

22.08.2012

w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej obowiązujące

141

23.08.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat położonego w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 45 obowiązujące

142

23.08.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

143

27.08.2012

w sprawie wskazania szkoły w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obowiązujące

144

27.08.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat obowiązujące

145

28.08.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

146

28.08.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

147

28.08.2012

w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia sołectwa Bzianka obowiązujące

148

30.08.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

149

31.08.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

150

04.09.2012

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Rymanowie i Desznie stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

151

05.09.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 roku obowiązujące

152

11.09.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

153

13.09.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

154

13.09.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

155

13.09.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie obowiązujące

156

13.09.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

157

14.09.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

158

19.09.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

159

20.09.2012

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych obowiązujące

160

21.09.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. obowiązujące

161

25.09.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

162

25.09.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów obowiązujące

163

25.09.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat położonych w Milczy obowiązujące

164

27.09.2012

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie wprowadzonego zarządzeniem nr 4/11 z dnia 10.01.2011 r. zmienionego Zarządzeniami Burmistrza nr 108/11 i 230/11

zmienione

Zarządzeniem

Nr 4/11

z dnia

10 01 2011r.

165

27.09.2012

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne - Kalwaria w Rymanowie obowiązujące

166

27.09.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

167

28.09.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

168

28.09.2012

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów obowiązujące

169

28.09.2012

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy  dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów w 2012 r. obowiązujące

170

01.10.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego Nr 8 położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 40 obowiązujące

171

03.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego w ramach zadania ,,Remont boiska w miejscowości Bzianka ,, . obowiązujące

172

03.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn. " Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim " obowiązujące

173

04.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

174

04.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

175

04.10.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

176

04.10.2012

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2012 r. obowiązujące

177

05.10.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonych w Rymanowie Zdroju obowiązujące

178

05.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów - dz. o nr ewid. 2169; Łazy - dz. o nr ewid.2825/2 - etap III "

obowiązujące

179

08.10.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat obowiązujące

180

09.10.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat położonych w Bziance obowiązujące

181

09.10.2012

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych obowiązujące

182

09.10.2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Łazach oraz Klimkówce, stanowiących własność Gminy Rymanów obowiązujące

183

10.10.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

184

12.10.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Wróbliku Królewskim obowiązujące

185

12.10.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem części lokalu użytkowego Nr I położonego w Rymanowie Zdroju przy ul.Zdrojowej 45 obowiązujące

186

17.10.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obowiązujące

187

18.10.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

188

18.10.2012

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego obowiązujące

189

18.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

190

19.10.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie obowiązujące

191

19.10.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn. "Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie". obowiązujące

192

23.10.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

193

23.10.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
obowiązujące

194


26.10.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia opróżnienia zamków z szalet publicznych z terenu Gminy Rymanów oraz przekazywania ich zawartości obowiązujące

195

29.10.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

196

30.10.2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w imieniu Gminy Rymanów projektu pt.: "Odkryj swój potencjał" , załącznik

obowiązujące

197

06.11.2012

w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomnej oczyszczalni ścieków obowiązujące

198

07.11.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok obowiązujące

199

07.10.2012

w sprawie: określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażankom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
obowiązujące

200

09.11.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

201


12.11.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie Zdroju stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obowiązujące

202

12.11.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn. "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy Domu Ludowym w Klimkówce", współfinansowanego z Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011-2016 obowiązujące

203

12.11.2012

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązujące

204

14.11.2012

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 r. wraz z uzadadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
obowiązujące

205

14.11.2012

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów obowiązujące

206

14.11.2012

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów
obowiązujące

207

14.11.2012

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie obowiązujące

208

14.11.2012

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIV/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. obowiązujące

209

16.11.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

210

16.11.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn.Budowa komplesku boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko- Orlik 2012" w Klimkówce

obowiązujące

211

19.11.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej obowiązujące

212

20.11.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
obowiązujące

213

20.11.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

oboiązujące

214

26.11.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót obowiązujące

215

26.10.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem powierzchni użytkowej Nr 9 położonej w Rymanowie Zdroju przy ul.Zdrojowa 40 obowiązujące

216

26.11.2012

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem" oraz odbioru wyposażenia sali w sprzęt i urządzenia sportowe obowiązujące

217

27.11.2012

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu obowiązujące

218

30.11.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

obowiązujące

219

30.11.2012

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 rok
obowiązujące

220

30.11.2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Rymanowie oraz w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Rymanowie, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

221

04.12.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

obowiązujące

222

06.12.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Milczy

obowiązujące

223
224

06.12.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

225

10.12.2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

226

11.12.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok  obowiązujące

227

14.12.2012

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego obowiązujące

228

14.12.2012

w sprawie sposobu obliczania opłaty za czasowe wejscie w teren na działki stanowiace własność Gminy Rymanów

obowiązujące

229

17.12.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  obowiązujące

230

17.12.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
 obowiązujące

231

17.12.2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów
obowiązujące

232


20.12.2012

w sprawie sprzedaży w drodze nieruchomości, położonych w Posadzie Górnej oraz w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce,położonej w Króliku Polskim na rzecz współwłaściciela, stanowiących własność Gminy Rymanów 
obowiązujące

233

21.12.2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok