Decyzja SKO postanawiająca na wniosek Powiatu Krosnieńskiego stwierdzić nieważność decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 9 maja 2008 r. znak ROŚ.7624/6/08 decyzja_420-3239909.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 09.05.2008 r.

ROŚ.7624/6/08

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia . polegającego na „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

 

informuję, że

z dniem 09 maja 2008 r. wydana zastała DECYZJA Ldz. ROŚ. 7624/6/08 Burmistrza Gminy Rymanów, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów
    gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości. Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających   z art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w   Urzędzie   Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w pokoju Nr 25 w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) mail:os @ rymanow.pl.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.05.2008 r.

ROŚ.7624/6/08

  DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie:

ü       Art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )

ü       §3 ust.1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257, poz.2573 )

ü       art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

po rozpoznaniu wniosku:

Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia . polegającego na „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

  ustalam:

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia :

1 Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

a)       Rodzaj przedsięwzięcia:

 

pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki
oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt. 56 .Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże po zasięgnięciu opinii organów opiniujących stwierdzono brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia.

b)       Miejsce realizacji przedsięwzięcia :

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:

Obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;

Obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2;

Obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379;

Obręb Ladzin Nr ewid.: 1504;

Obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420.

 

Planowana do realizacji inwestycja w swoim ciągu będzie bezpośrednio przylegać do granic i realizowana będzie wyłącznie w istniejących pasach drogowych.

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia zawiera Załącznik   Nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 

2.       Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na:

 

I etap   - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróbik Szlachecki wraz z budowa chodnika w m. Wróblik Szlachecki w km 9+969 do 10+680 o długości 721 mb.

 

II etap   - Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróbik Szlachecki wraz z przebudową przepustów i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Wróblik Królewski w km 8+359 do 9+959 na długości 1600mb.

 

III etap   - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010 Milcza Rymanów w km 0+000 do 3+775, z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314 w m. Milcza, Ladzin, Rymanów na długości 3775 mb.

 

w związku z tym określam warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji i eksploatacji:

 

1)       Realizować planowane przedsięwzięcie, stosując rozwiązania techniczne i technologiczne zgodnie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu prac związanych przebudową i odbudową tj. z poszerzaniem jezdni, budową chodnika oraz wykonywaniem nakładki bitumicznej, jednocześnie minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz prawidłowo eksploatować obiekt, tak aby nie pogarszać stanu środowiska w jego rejonie.

 

2)       Z uwagi na to, iż planowana inwestycja w swoim ciągu będzie bezpośrednio przylegać do granic, realizować planowaną inwestycję wyłącznie w istniejących pasach drogowych, tak aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu

 

3)       Prace budowlane związane z przebudową dróg prowadzić w porze dziennej oraz w sposób stwarzający jak najmniejszą uciążliwość dla zdrowia ludzi.

 

4)       Wykonać odwodnienia dróg w systemie rowów otwartych, oczyszczać istniejące rowy, co pozwoli na ochronę przylegających do nich gruntów rolnych i terenów zabudowanych.

 

5)       Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i po jego zakończeniu odpady budowlane, jak i   komunalne związane min. z pobytem ekip budowlanych, zagospodarowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132.poz. 622 z późniejszymi zmianami)

 

6)       Na terenie, na którym jest realizowane przedsięwzięcie nie występują zabytki, wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie, jednak po zakończeniu jego realizacji, teren wokół należy uporządkować i doprowadzić do stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego.

 

7)       Mimo iż teren inwestycji położony jest poza obszarami prawnie chronionymi, ograniczyć uciążliwości dla terenów sąsiadujących działek powodowane przez hałas, wibracje, czy pozbawienie dostępu do drogi publicznej.

8)       W fazie eksploatacji inwestycji okresowo przeprowadzać kontrole stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników oraz drożności zrealizowanej kanalizacji deszczowej,

 

9)       W fazie eksploatacji zapewnić jak najlepszy stan akustyczny środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczonego lub co najmniej na tym poziomie.

 

 

3.       Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1)       Należy przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska.

 

2)       Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z realizacją przedsięwzięcia należy projektować w sposób określony w obowiązujących przepisach, w tym techniczno-budowlanych, Polskimi Normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie ustawowych wymagań wynikających przepisów prawa przy realizacji tego typu obiektów.

 

3)       Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w punkcie 2. niniejszej decyzji oraz uzgodnień wskazanych postanowieniami organów opiniujących.

 

4.       Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

5.       Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

6.        W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska   /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/  – stwierdzenie konieczności utworzenia   obszaru ograniczonego użytkowania .

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie

Na wniosek Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia . polegającego na „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach: obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2; obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379; obręb Ladzin Nr ewid.: 1504; obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420. - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tegoż przedsięwzięcia.

Charakter inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. SR.81.7633-8/08 z dnia 20 lutego 2008 r.(data wpływu 22-02.2008r.) uznał brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz. PSNZ.465-11/08 z dnia 26 lutego2008 r.(data wpływu 03-03.2008 r.) również stwierdził   brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. § 3 ust.1 pkt. 56 w/cyt. rozporządzenia i art. 46 ust. 2a w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono postanowieniem ROŚ. 7624/6/08 z dnia 05.03.2008 r., stwierdzono brak potrzeby   sporządzenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

Po przedłożeniu przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów, pismem ROŚ. 7624/6/08 z dnia 06 marca 2008r. tutejszy organ wystąpił do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji.

Starosta Krośnieński postanowieniem SR-7633-19/08 z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28-03-2008r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowieniem PSNZ. 460-8/08 z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu 16-04-2008 r.), przedłożyli uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie uwzględniając warunki środowiskowe określone w powyższych postanowieniach oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

 

1.        Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2.        Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3.        Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin o którym mowa wyżej, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.        Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5.        Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew.

6.        Integralną częścią niniejszej decyzji są:

a.        Załącznik Nr 1 stanowiący szczegółowy opis przedsięwzięcia.

b.       Załącznik graficzny Nr 2 - sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000 określający lokalizację przedsięwzięcia.

 

 

………………………  

 

Otrzymują:

1.        Starosta Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;

2.        Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;

3.        Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka Nr 15, 35-959 RZESZÓW;

4.        Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW;

 1. Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a. A.K.

Do wiadomości :

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kisielewskiego 12, 38-400 KROSNO
 3. Sołtysi sołectw: Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Ladzin oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli Nr 1 i 2 w Rymanowie.

 

 

 

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/6//08

z dnia 09.05.2008 r

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia

 

 

 

Rodzaj przedsięwzięcia:

 

 

pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki
oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

 

Miejsce realizacji:

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:

 

Obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;

Obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2;

Obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379;

Obręb Ladzin Nr ewid.: 1504;

Obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420.

 

Planowana do realizacji inwestycja w swoim ciągu będzie bezpośrednio przylegać do granic i realizowana będzie wyłącznie w istniejących pasach drogowych.

 

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia

 

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie wykonywana w trzech etapach:

 

I etap   - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróbik Szlachecki wraz z budowa chodnika w m. Wróblik Szlachecki w km 9+969 do 10+680 o długości 721 mb. (poszerzenie jezdni po lewej i prawej stronie o łącznej szerokości śr. 1,25 m , budowa chodnika dla pieszych po stronie prawej na zabudowanym rowie przydrożnym lub w poboczu, wykonanie odwodnienia jezdni i przyległych posesji po stronie lewej, wykonanie nakładki bitumicznej wzmacniającej na istniejącej i poszerzonej jezdni wraz z utwardzeniem lewostronnego pobocza).

 

II etap   - Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróbik Szlachecki wraz z przebudową przepustów i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Wróblik Królewski w km 8+359 do 9+959 na długości 1600mb.

 

III etap   - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010 Milcza Rymanów w km 0+000 do 3+775, z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314 w m. Milcza, Ladzin, Rymanów na długości 3775 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej wzmacniającej na istniejącej jezdni z wyłączeniem mostu wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczeniem rowów).

 

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt. 56 .Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

Powierzchnia zajmowanego terenu:

 

ü       powierzchnia zabudowy (wzmocnienie istniejącej nawierzchni korony drogi, poszerzenie jezdni, budowa chodnika, rów prawostronny ze zjazdami, pobocza -   4.793 m 2 ;

ü       powierzchnia użytkowa (nawierzchnia jezdni z poszerzeniem na prostych i łukach, nawierzchnia chodników) – 4.712 m 2 .

 

2 Rodzaj technologii

Projektowana szerokość jezdni wynosi 5,30 -5,70 m .

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej jezdni

- nawierzchnia mieszanki mineralno asfaltowej (w-wa wyrównawcza ) gr 3 cm ,

- nawierzchnia mieszanki mineralno asfaltowej (w-wa ścieralna ) gr 4 cm ,

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- w-wa podbudowy z pospółki gr 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – gr 5 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 6 cm .

- krawężnik 15x30x80 , obrzeża 8x25x50

- zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm .

   

Przebudowa drogi zdecydowanie zmniejszy stężenie i ilość szkodliwych zawiesin w wodach opadowych.

Naturalna sedymentacja zawiesin, która nastąpi w rowie przydrożnym i osadnikach, nie wpływa negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie spowoduje wprowadzania zanieczyszczeń do rowów melioracyjnych.

 

Realizowana inwestycja spowoduje zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne.

 

Planowane przedsięwzięcie ze względu na usytuowanie nie będzie miało wpływu na transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Najbliższa granica znajduje się około 25 km od miejsca planowanego przedsięwzięcia.  

 

W zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie przyrody. Najbliższy Park Krajobrazowy oddalony jest o około   15 km , Park Narodowy położony jest w odległości około 25 km .

 

Dla planowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone tylko i wyłącznie w obrębie wnioskowanych działek oraz zostaną użyte rozwiązania techniczne i organizacyjne, które gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem przedsięwzięcia .

Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji, inwestycja nie powinna pogarszać stanu środowiska.

   

 

Załącznik   Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/6//08

z dnia 09.05.2008 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik graficzny Nr 2

sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000

w 9 częściach (3szt. –A-4 i 6szt. A-3)

określający lokalizację przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05.03.2008 r.

ROŚ. 7624/6/08

 

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia . polegającego na „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

 

informuję, że

 

z dniem 05 marca 2008 r. POSTANOWIENIEM Ldz. ROŚ. 7624/6/08 Burmistrza Gminy Rymanów, w którym stwierdzono brak potrzeby sporządzenia raportu dla   przedsięwzięcia

 

pn. „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów
    gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości. Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających   z art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. .

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w   Urzędzie   Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w pokoju Nr 25 w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) mail: os @ rymanow.pl.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05.03.2008 r.

ROŚ. 7624/6/08

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Działając na podstawie:

ü       art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami );

ü       art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby sporządzenia raportu dla   przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów     gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

na działkach:

Obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;

Obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2;

Obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379;

Obręb Ladzin Nr ewid.: 1504;

Obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420.

 

 

Uzasadnienie

 

            Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia . polegającego na „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach: obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2; obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379; obręb Ladzin Nr ewid.: 1504; obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420.

Charakter inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. SR.81.7633-8/08 z dnia 20 lutego 2008 r.(data wpływu 22-02.2008r.) uznał brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz. PSNZ.465-11/08 z dnia 26 lutego2008 r.(data wpływu 03-03.2008 r.) również stwierdził   brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

                                                                                                          …………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Starosta Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;

2.        Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;

3.        Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka Nr 15, 35-959 RZESZÓW;

4.        Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW;

 1. Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. Sołtysi sołectw: Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Ladzin oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli Nr 1 i 2 w Rymanowie.
 3. A/a. A.K.

 

Do wiadomości :

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kisielewskiego 12, 38-400 KROSNO.

  --------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 04.02.2008 r.

ROŚ. 7624/6/08

 

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia . polegającego na „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

 

informuję, że

 

z dniem 04 lutego 2008 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.


  „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki
oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

na działkach:

Obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;

Obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2;

Obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379;

Obręb Ladzin Nr ewid.: 1504;

Obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), mal: os@rymanow.pl.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 04.02.2008 r.

ROŚ. 7624/6/08

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Ldz. IZ.92.2228-2008-2 z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01-02-2008 r.) Starosty Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO

 

zawiadamiam, że

 

zostaje wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na


  „ Przebudowie dróg powiatowych: nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki
oraz Nr 2010 R Milcza- Rymanów

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

na działkach:

Obręb Wróblik Królewski : Nr ewid.786 i 505;

Obręb Wróblik Szlachecki : Nr ewid. 1535/2 1531/1 i 1375/2;

Obręb Milcza ; Nr ewid.: 1379;

Obręb Ladzin Nr ewid.: 1504;

Obręb Rymanów Nr ewid:. 1892i 2420.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-27 11:32:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 10:10:38
 • Liczba odsłon: 1870
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4770986]

przewiń do góry