Rymanów, dnia 14.04.2008 r.

ROŚ. 7624/10/08

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z:

ü      art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

ü      art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami );,

 

na wniosek Ldz. GPPD/218/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11-04-2008 r.) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac sejsmicznych 2D przy użyciu dynamitu w rejonie Iwonicz-Haczów

 

zawiadamiam, że

 

zostaje wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na


 „Wykonaniu prac sejsmicznych 2D przy użyciu dynamitu w rejonie Iwonicz-Haczów
na części koncesji poszukiwawczej SOBNIÓW-KOMBORNIA-ROGI Nr 4/2001/p,
 blokach koncesyjnych: Blok Nr 436 i Blok Nr 456
oraz koncesjach wydobywczych: Jaszczew Nr 55/92, Potok Nr 54/92, Krościenko Nr 51/92, Trześniów Nr 52/92, Kobylany Nr 58/92, Bobrka-Rogi Nr 57/92,
Rudawka Rymanowska Nr 61/92i 62/92 oraz Iwonicz Zdrój Nr 60/92

 gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 -1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z §3 ust.1 pkt.42a i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami tj.:

ü      Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie;

ü      Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20, zastosowanie ma art. 48 ustawy KPA.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich zainteresowanych Urzędów o umieszczenie załączonego Ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicach ogłoszeń przez okres 21 dni.

Jednocześnie będę zobowiązany za odesłanie tegoż OGŁOSZENIA z adnotacją o okresie jego wywieszenia.

 

W załączeniu :

1.       Wniosek PGNIG o wydanie decyzji wraz z informacją sporządzona zgodnie z art. 49 ust . 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz mapą sytuacyjno-wysokościową  w skali 1:50 000

2.       Wykaz Urzędów Gmin z adresami

3.       Ogłoszenie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-27 11:52:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-27 11:52:38
  • Liczba odsłon: 1923
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986081]

przewiń do góry