--------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.12.2011r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 19 grudnia 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.19.2011.AK orzekającej zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, bez przeprowadzania powtórnie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

----------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.12.2011 r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Działając na podstawie:

ü   art. 154 §1   oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ;

ü   art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

w związku ze wznowionym Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.19.2011.AK z dniem 10 października 2011 r. postępowaniem na wniosek Inwestora

jednocześnie biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po rozpoznaniu wniosku:  

Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011 r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,

po ponownym zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.51.2011.KK-5 z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15.11.2011 r.),

ü   Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ.465-25/11 z dnia 07 listopada 2011 r. (data wpływu 15.11.2011 r.)

 

orzekam

 

 1. zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Ldz. ROS 7624//4/09/10/11 z dnia   25 stycznia 2011 r., orzekającej o realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. – na decyzję:
  1.   orzekającą o realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” ;
  2. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia powtórnie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

 

Uzasadnienie

 

                W związku ze złożonym wnioskiem przez Państwa Monikę ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011 r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , na podstawie art. 149 §1 w związku z art. 145 §1 pkt.5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , wznowione zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Podstawą wznowienia postępowania było, to że nazwa przedsięwzięcia   będzie brzmiała następująco: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, co wiąże się z tym, że instalacja EW pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, nie zmieni się ilość urządzeń, wzrośnie moc EW z 1,5 do 2,0 MW, zmieniona zostanie całkowita wysokość minimalna i maksymalna wieży, zwiększona zostanie długość skrzydeł z 33,5 m do 40,0 m – co w ujęciu całościowym da dodatni bilans przyrodniczy i dojdzie do poprawy parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

We wznowionym postępowaniu dokonano analizy przedsięwzięcia pod względem zapisów art.63 ust. 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), celem stwierdzenia czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na budowie 1 turbiny wiatrowej, o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW, umieszczonej na wieży konstrukcji rurowej o maksymalnej wysokości do 80 m, minimalnej wysokości do 65 m, całkowitej wysokości maksymalnej z zasięgiem rotora do 121,5 m oraz minimalnym pułapie pracy śmigieł 26,5 m. Trzon wieży elektrowni posadowiony zostanie na żelbetowym, monolitycznym fundamencie, o głębokości do 3,8 m. Turbina wiatrowa wyposażona zostanie w zdalny układ sterujący, składający się z mikroprocesora kontrolującego wszystkie funkcje turbiny. Oprócz elektrowni wiatrowej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest również budowa podstawowych elementów towarzyszących tj.: bezobsługowej abonenckiej stacji transformatorowej 30kV/nN; sieci elektromagnetycznej, łączącej elektrownię z abonencka stacja transformatorową oraz łączącej stację „trafo” z siecią 30 kW; infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny nad turbiną oraz drogi dojazdowej wraz z placem montażowym (na okres budowy), wykonanych z kruszywa łamanego.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w miejscowości Rymanów, w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk, przeznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcje EW- elektrownie wiatrowe. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha. Planowane trwałe zajecie terenu pod konstrukcje fundamentu wyniesie do 400 m 2 , natomiast kontenerowa stacja transformatorowa zajmie powierzchnie do 50 m 2 . Strefa oddziaływania nadziemnego, bez bezpośredniego wpływu na powierzchnię ziemi (zasięg rotora turbiny wiatrowej), wyniesie maksymalnie do 5.024 m 2 . W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się zajęcie około 3% całkowitej powierzchni nieruchomości.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie to „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, w związku z ze zmianą na wniosek inwestora   decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną już oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskowana zmiana nie wpłynie na pogorszenie parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

Zmiany parametrów to: wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny .

Planowane przedsięwzięcie po zmianie parametrów zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2, ust.1, pkt.5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;”

z   uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   obręb ewidencyjny Rymanów _M. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha.

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już powstałymi na terenie Gminy Rymanów elektrowniami wiatrowymi (EW);

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii, pod konstrukcję fundamentu, która wyniesie do 400 m 2 oraz kontenerową stację transformatorową, która   zajmie powierzchnie do 50 m 2 ;

d)      emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości na etapie eksploatacji związane z   przedmiotowym przedsięwzięciem będą miały charakter lokalny . Wszystkie parametry uwzględnione zostały w Raporcie ;

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   obręb ewidencyjny Rymanów _M. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha.

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Jednak usytuowane jest w odległości ok. 500 m od potoku Tabor oraz ok. 200 m od potoku Raczta;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ,w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kletówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Rymanów, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk ;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące   realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ok. 6 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w miejscowości Rymanów, w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk, przeznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcje EW- elektrownie wiatrowe ;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny . Wszelkie parametry uwzględnione zostały w Raporcie ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny . Wszystkie parametry uwzględnione zostały w Raporcie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów NATURA 2000 względem terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty RYMANÓW (PLH 180016), zlokalizowany w odległ9śc ok. 4,1 km od granic miejsca realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem NATURA 2000, którego przedmiotem ochrony są ptaki jest obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB 180002 ), oddalony o ok. 4 km.

W ramach toczącego się postępowania, Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, w której jako moc przyłączeniową projektowanej turbiny przyjęto 1,5 MW, wysokość całkowitą turbiny –do 123,5 m, minimalną wysokość wieży wraz z posadowieniem – do 60 m, a długość skrzydeł wiatraka – do 33,5m.

Przedstawiony w karcie informacyjnej zakres planowanej zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 stycznia 2011 r., znak ROŚ.7624/4/09/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej 1,5 MW wraz z siecią elektromagnetyczna i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” w zakresie parametrów technicznych turbiny wiatrowej, nie wykracza poza warunki realizacji, uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 03 grudnia 20101 r. , znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10ah, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Przez wzgląd na lokalny charakter przedsięwzięcia i zasięg oddziaływania oraz znaczną odległość od granicy państwa, przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Mając na uwadze charakter zmiany (wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny), lokalizację , dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz rodzaj, zasięg i istotność generowanych oddziaływań, uznano, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała procedury oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem pozostawienia bez zmiany warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzgodnionych wcześniejszym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 grudnia 2010r . znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10ah.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkie go Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla zmiany wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Rzeszowie w POSTANOWIENIU Ldz. WOOŚ.4240.6.51.2011.KK-5 z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15-11-2011 r.),   wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie OPINIĄ SANITARNĄ znak SNZ.465-25/11 z dnia 07 listopada 2011 r. (data wpływu 15-11-2011 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu zmian parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia , który w ujęciu całościowym da dodatni bilans przyrodniczy i dojdzie do poprawy parametrów określonych w decyzji pierwotnej , zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), POSTANOWIENIEM Burmistrza Gminy Rymanów ldz. ROŚ. 62290.19.2011.AK z dnia 30 listopada 2011 r.   postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano ponownego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, z uwagi na to, że ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko była już przeprowadzana, a wnioskowana zmiana nie wpłynie na pogorszenie parametrów określonych w decyzji pierwotnej.  

 

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów z dniem 30 listopada 2011 r Ldz. ROŚ.6220.19.2011.AK zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji .Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wnioskodawcy.

                Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze oraz słuszny interes strony na podstawie art. 154 §1 oraz art. 155   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)   orzeka się jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

Strony postępowania wg. rozdzielnika:

 1. Pani Monika   ZAJAC, ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ;
 2. Pan Waldemar ZAJAC, ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl ).

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.6220.19.2011.AK

z dnia 19.12.2011 r.

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załącznik Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   obręb ewidencyjny Rymanów _M. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha.

Podstawą wznowienia postępowania było, to, że instalacja EW pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, nie zmieni się ilość urządzeń, wzrośnie moc EW z 1,5 do 2,0 MW, zmieniona zostanie całkowita wysokość minimalna i maksymalna wieży, zwiększona zostanie długość skrzydeł z 33,5 m do 40,0 m – co w ujęciu całościowym da dodatni bilans przyrodniczy i dojdzie do poprawy parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

 

Zakres planowanej zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 stycznia 2011 r., znak ROŚ.7624/4/09/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej 1,5 MW wraz z siecią elektromagnetyczna i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” w zakresie parametrów technicznych turbiny wiatrowej, nie wykracza poza warunki realizacji, uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 03 grudnia 20101 r. , znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10ah, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny, planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowane zostało zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2, ust.1, pkt.5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;” nazwane zostało : „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na budowie 1 turbiny wiatrowej, o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW, umieszczonej na wieży konstrukcji rurowej o maksymalnej wysokości do 80 m , minimalnej wysokości do 65 m, całkowitej wysokości maksymalnej z zasięgiem rotora do 121,5 m oraz minimalnym pułapie pracy śmigieł 26,5 m. Trzon wieży elektrowni posadowiony zostanie na żelbetowym, monolitycznym fundamencie, o głębokości do 3,8 m. Turbina wiatrowa wyposażona zostanie w zdalny układ sterujący, składający się z mikroprocesora kontrolującego wszystkie funkcje turbiny. Oprócz elektrowni wiatrowej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest również budowa podstawowych elementów towarzyszących tj.: bezobsługowej abonenckiej stacji transformatorowej 30kV/nN; sieci elektromagnetycznej, łączącej elektrownię z abonencka stacja transformatorową oraz łączącej stację „trafo” z siecią 30 kW; infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny nad turbiną oraz drogi dojazdowej wraz z placem montażowym (na okres budowy), wykonanych z kruszywa łamanego.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w miejscowości Rymanów, w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk, przeznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcje EW- elektrownie wiatrowe. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha. Planowane trwałe zajecie terenu pod konstrukcje fundamentu wyniesie do 400 m 2 , natomiast kontenerowa stacja transformatorowa zajmie powierzchnie do 50 m 2 . Strefa oddziaływania nadziemnego, bez bezpośredniego wpływu na powierzchnię ziemi (zasięg rotora turbiny wiatrowej), wyniesie maksymalnie do 5.024 m 2 . W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się zajęcie około 3% całkowitej powierzchni nieruchomości.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów NATURA 2000 względem terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty RYMANÓW (PLH 180016), zlokalizowany w odległość ok. 4,1 km od granic miejsca realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem NATURA 2000, którego przedmiotem ochrony są ptaki jest obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB 180002 ), oddalony o ok. 4 km.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej

Przez wzgląd na lokalny charakter przedsięwzięcia i zasięg oddziaływania oraz znaczną odległość od granicy państwa, przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Mając na uwadze charakter zmiany (wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny), lokalizację, dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz rodzaj, zasięg i istotność generowanych oddziaływań, uznano, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała procedury oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem pozostawienia bez zmiany warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzgodnionych wcześniejszym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 grudnia 2010r . znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10ah.

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   30.11.2011 r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Państwa Monikę ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach  decyzji orzekającej zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” ,

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr ewid. : 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 obręb Rymanów_M -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………                                        

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

--------------------------------

Rymanów, dnia 30.11.2011 r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie:

                Zmiana parametrów tj.: wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny , planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2, ust.1, pkt.5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;” pn .: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , stosownie do złożonego wniosku Inwestora o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną już oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskowana zmiana nie wpłynie na pogorszenie parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

 

Wnioskodawca:

Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska Nr 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.19.2011.AK z dnia 30.11.2011r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ).

 

 

                                                                                                          ……………………..

-------------------------------

Rymanów, dnia   30.11.2011 r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

w związku ze wznowionym Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.19.2011.AK z dniem 10 października 2011 r. postępowaniem na wniosek Inwestora

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.51.2011.KK-5 z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15.11.2011 r.),

ü   Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ.465-25/11 z dnia 07 listopada 2011 r. (data wpływu 15.11.2011 r.)

 

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany parametrów tj.: wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny , planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2, ust.1, pkt.5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;” pn .: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , stosownie do złożonego wniosku przez Państwa Monikę ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną już oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - gdyż wnioskowana zmiana nie wpłynie na pogorszenie parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

 

Uzasadnienie

 

                W związku ze złożonym wnioskiem przez Państwa Monikę ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011 r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , na podstawie art. 149 §1 w związku z art. 145 §1 pkt.5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , wznowione zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Podstawą wznowienia postępowania jest, to że nazwa przedsięwzięcia   będzie brzmiała następująco: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, co wiąże się z tym, że instalacja EW pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, nie zmieni się ilość urządzeń, wzrośnie moc EW z 1,5 do 2,0 MW, zmieniona zostanie całkowita wysokość minimalna i maksymalna wieży, zwiększona zostanie długość skrzydeł z 33,5 m do 40,0 m – co w ujęciu całościowym da dodatni bilans przyrodniczy i dojdzie do poprawy parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

We wznowionym postępowaniu dokonano analizy przedsięwzięcia pod względem zapisów art.63 ust .1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), celem stwierdzenia czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na budowie 1 turbiny wiatrowej, o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW, umieszczonej na wieży konstrukcji rurowej o maksymalnej wysokości do 80 m , minimalnej wysokości do 65 m, całkowitej wysokości maksymalnej z zasięgiem rotora do 121,5 m oraz minimalnym pułapie pracy śmigieł 26,5 m. Trzon wieży elektrowni posadowiony zostanie na żelbetowym, monolitycznym fundamencie, o głębokości do 3,8 m. Turbina wiatrowa wyposażona zostanie w zdalny układ sterujący, składający się z mikroprocesora kontrolującego wszystkie funkcje turbiny. Oprócz elektrowni wiatrowej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest również budowa podstawowych elementów towarzyszących tj.: bezobsługowej abonenckiej stacji transformatorowej 30kV/nN; sieci elektromagnetycznej, łączącej elektrownię z abonencka stacja transformatorową oraz łączącej stację „trafo” z siecią 30 kW; infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny nad turbiną oraz drogi dojazdowej wraz z placem montażowym (na okres budowy), wykonanych z kruszywa łamanego.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w miejscowości Rymanów, w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk, przeznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcje EW- elektrownie wiatrowe. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha. Planowane trwałe zajecie terenu pod konstrukcje fundamentu wyniesie do 400 m 2 , natomiast kontenerowa stacja transformatorowa zajmie powierzchnie do 50 m 2 . Strefa oddziaływania nadziemnego, bez bezpośredniego wpływu na powierzchnię ziemi (zasięg rotora turbiny wiatrowej), wyniesie maksymalnie do 5.024 m 2 . W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się zajęcie około 3% całkowitej powierzchni nieruchomości.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie to „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , w związku z ze zmianą na wniosek inwestora   decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną już oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskowana zmiana nie wpłynie na pogorszenie parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

Zmiany parametrów to: wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny .

Planowane przedsięwzięcie po zmianie parametrów zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2, ust.1, pkt.5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;”

z   uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   obręb ewidencyjny Rymanów _M. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha.

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już powstałymi na terenie Gminy Rymanów elektrowniami wiatrowymi (EW);

b)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii, pod konstrukcję fundamentu, która wyniesie do 400 m 2 oraz kontenerową stację transformatorową, która   zajmie powierzchnie do 50 m 2 ;

c)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości na etapie eksploatacji związane z   przedmiotowym przedsięwzięciem będą miały charakter lokalny . Wszystkie parametry uwzględnione zostały w Raporcie ;

d)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   obręb ewidencyjny Rymanów _M. Bezpośrednio pod lokalizację turbiny planuje się zajęcie działek nr ewid. 1701 i 1702 o łącznej powierzchni 1,4557 ha.

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Jednak usytuowane jest w odległości ok. 500 m od potoku Tabor oraz ok. 200 m od potoku Raczta;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ,w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Rymanów, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk ;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące   realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ok. 6 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w miejscowości Rymanów, w strefie niezabudowanej, stanowiącej otwarte obszary o charakterze nieużytków i łąk, przeznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcje EW- elektrownie wiatrowe ;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny . Wszelkie parametry uwzględnione zostały w Raporcie ;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny . Wszystkie parametry uwzględnione zostały w Raporcie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów NATURA 2000 względem terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty RYMANÓW (PLH 180016), zlokalizowany w odległ9śc ok. 4,1 km od granic miejsca realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem NATURA 2000, którego przedmiotem ochrony są ptaki jest obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB 180002 ), oddalony o ok. 4 km.

W ramach toczącego się postępowania, Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, w której jako moc przyłączeniową projektowanej turbiny przyjęto 1,5 MW, wysokość całkowitą turbiny –do 123,5 m, minimalną wysokość wieży wraz z posadowieniem – do 60 m, a długość skrzydeł wiatraka – do 33,5m.

Przedstawiony w karcie informacyjnej zakres planowanej zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 stycznia 2011 r., znak ROŚ.7624/4/09/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej 1,5 MW wraz z siecią elektromagnetyczna i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” w zakresie parametrów technicznych turbiny wiatrowej, nie wykracza poza warunki realizacji, uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 03 grudnia 20101 r. , znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10ah, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Przez wzgląd na lokalny charakter przedsięwzięcia i zasięg oddziaływania oraz znaczną odległość od granicy państwa, przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Mając na uwadze charakter zmiany (wzrost mocy przyłączeniowej o 0,5 MW, zmniejszenie wysokości całkowitej oraz zwiększenie długości śmigieł turbiny), lokalizację , dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz rodzaj, zasięg i istotność generowanych oddziaływań, uznano, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała procedury oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem pozostawienia bez zmiany warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzgodnionych wcześniejszym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 grudnia 2010r . znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-3/4/10ah.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wymagało również przeprowadzenia oceny siedliskowej wymaganej na podstawie art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkie go Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla zmiany wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Rzeszowie w POSTANOWIENIU Ldz. WOOŚ.4240.6.51.2011.KK-5 z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15-11-2011 r.),   wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie OPINIĄ SANITARNĄ znak SNZ.465-25/11 z dnia 07 listopada 2011 r. (data wpływu 15-11-2011 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu zmian parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia , który w ujęciu całościowym da dodatni bilans przyrodniczy i dojdzie do poprawy parametrów określonych w decyzji pierwotnej , zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano ponownego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na to, że ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko była już przeprowadzana , a wnioskowana zmiana nie wpłynie na pogorszenie parametrów określonych w decyzji pierwotnej – organ uprawniony do wydania niniejszego postanowienia orzeka jak w osnowie.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 10.10.2011 r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania     i o możliwościach

zapoznania się z jego treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z   dniem 10 października   2011 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 6220.19.2011.AK   w sprawie wznowienia postępowania Burmistrza Gminy   Rymanów w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 25 stycznia 2011 r. Ldz. ROŚ.7624/4/09/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Wnioskodawca:

Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska Nr 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

---------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 10.10.2011 r.

ROŚ. 6220.19.2011.AK

 

POSTANOWIENIE

 

                Działając na podstawie art. 149 §1 w związku z art. 145 §1 pkt.5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Państwa Monikę ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

wznawiam postępowanie  

 

Burmistrza Gminy   Rymanów w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 25 stycznia 2011 r. Ldz. ROŚ.7624/4/09/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Uzasadnienie

 

                W związku ze złożonym wnioskiem przez Państwa Monikę ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ dnia 01 października 2011 r. (data wpływu 10.10.2011r.) - o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , na podstawie art. 149 §1 w związku z art. 145 §1 pkt.5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , wznawia się postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Podstawą wznowienia postępowania jest, to że nazwa przedsięwzięcia   będzie brzmiała następująco: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 2,0 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, co wiąże się z tym, że instalacja EW pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, nie zmieni się ilość urządzeń, wzrośnie moc EW z 1,5 do 2,0 MW, zmieniona zostanie całkowita wysokość minimalna i maksymalna wieży, zwiększona zostanie długość skrzydeł z 33,5 m do 40,0 m – co w ujęciu całościowym da dodatni bilans przyrodniczy i dojdzie do poprawy parametrów określonych w decyzji pierwotnej.

W związku z tym, że wyszły na istotne i nowe okoliczności faktyczne, orzeczono jak w osnowie.

 

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Al. Jozefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

 

Strony postępowania wg. rozdzielnika:

 1. Pani Monika   ZAJAC, ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ;
 2. Pan Waldemar ZAJAC, ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 11:31:04
 • Liczba odsłon: 2073
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4983033]

przewiń do góry