Rymanów, dnia 26.03.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 26 marca 2009 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  26.03.2009 r.

ROŚ. 7624/5/09

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü      art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

ü      §3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm);

ü      art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu  wniosku: 

Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 22 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/2/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa.

 

po zasięgnięciu opinii:

ü      Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-15/09 z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.),

ü      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-15/09 z dnia 02 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.)

 

orzekam

 

1.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

 biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy tj:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, zgodnie z §3, ust 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o numerach ewid.1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa.

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

Głównym celem inwestycji jest budowa kolektora sanitarnego PCV D200/4,9 mm o długości łącznej 29 m, montaż rurociągu tłocznego PE 90/5,4 mm o długości 18 m oraz montaż przepompowni ścieków. Dodatkowo umocniony będzie rów przydrożny, który zabezpieczy dno skarpy i obrzeże przed rozmyciem oraz zapewni stabilność posadowienia przepompowni. Dotychczasowa przepompownia zostanie zdemontowana, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykopy pod kolektor sanitarny i rurociąg tłoczny na całym odcinku kanalizacji wykonane będą jako wąskoprzestrzenne. A prace montażowe przy posadowieniu rurociągów wykonane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego i sposobem ręcznym. Wierzchnia warstwa gleby po odłożeniu, zostanie wykorzystana przy rekultywacji terenu po zasypaniu wykopów.

Zamierzona inwestycja prowadzona będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

 

Realizować planowane przedsięwzięcie, stosując rozwiązania techniczne i technologiczne zgodnie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, jednocześnie minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz prawidłowo je eksploatować, tak aby nie pogarszać stanu środowiska w jego rejonie.

 

3.        Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 22 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/2/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 22 stycznia 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż głównym celem inwestycji jest budowa kolektora sanitarnego PCV D200/4,9 mm o długości łącznej 29 m, montaż rurociągu tłocznego PE 90/5,4 mm o długości 18 m oraz montaż przepompowni ścieków. Dodatkowo umocniony będzie rów przydrożny, który zabezpieczy dno skarpy i obrzeże przed rozmyciem oraz zapewni stabilność posadowienia przepompowni. Dotychczasowa przepompownia zostanie zdemontowana, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykopy pod kolektor sanitarny i rurociąg tłoczny na całym odcinku kanalizacji wykonane będą jako wąskoprzestrzenne. A prace montażowe przy posadowieniu rurociągów wykonane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego i sposobem ręcznym. Wierzchnia warstwa gleby po odłożeniu, zostanie wykorzystana przy rekultywacji terenu po zasypaniu wykopów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie  Ldz. ŚR.81.7633-15/009 z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem  Ldz.PSNZ-465-15/09 z dnia 02 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko – dlatego wydano niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

              

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika;
 3. A/a.

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Wykaz stron postępowania:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW ;
 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego Nr 22, 31-109 KRAKÓW;
 3. Zuzanna KOCIUBA, Tadeusz KOCIUBA, Sieniawa ul. Dworska Nr 19 ul.  38-480 RYMANÓW;
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z o.o., ul. Fredry Nr 12, 38-400 KRONO;
 5. Adam KORDECKI, Ewa KORDECKA, Sieniawa ul. Dworska Nr 23/2, 38-480 RYMANÓW;
 6. Agencja Nieruchomości Rolnych ul. 8 Marca Nr 13, 35-959 RZESZÓW;
 7. Gmina Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr14a, 38-480 RYMANÓW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/5/09

z dnia  26.03.2009 r

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

p.n. „Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią
– P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie
-
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach o Nr ewid.1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa

Głównym celem inwestycji jest budowa kolektora sanitarnego PCV D200/4,9 mm o długości łącznej 29 m, montaż rurociągu tłocznego PE 90/5,4 mm o długości 18 m oraz montaż przepompowni ścieków. Dodatkowo umocniony będzie rów przydrożny, który zabezpieczy dno skarpy i obrzeże przed rozmyciem oraz zapewni stabilność posadowienia przepompowni. Dotychczasowa przepompownia zostanie zdemontowana, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykopy pod kolektor sanitarny i rurociąg tłoczny na całym odcinku kanalizacji wykonane będą jako wąskoprzestrzenne. A prace montażowe przy posadowieniu rurociągów wykonane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego i sposobem ręcznym. Wierzchnia warstwa gleby po odłożeniu, zostanie wykorzystana przy rekultywacji terenu po zasypaniu wykopów.

Zamierzona inwestycja prowadzona będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją  lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/5/09

z dnia 26.03.2009 r

 

KARTA   INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIECIA

1.     Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie  p.n.: „Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie - gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

zostało zakwalifikowane  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk o zgodnie z §3 pkt. 72a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71ust. 2 pkt 2 dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest dla Gminy Rymanów niezbędne przed uzyskaniem decyzji z art. 72 ust. 1pkt 1..tj. pozwolenia na budowę

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku  polega na:

- budowie kolektora sanitarnego PVC D200 rurami  typu średniego  na długości l=16,0m  i typu ciężkiego  na długości l=13,0m, na działkach gruntowych nr 1101/47, 1101/49, 1101/50 w miejscowości Sieniawa,

- montażu rurociągu tłocznego długości l=18,0m PE-90mm na działkach gruntowych nr 1101/47, 1101/50 w miejscowości Sieniawa,

- montażu przepompowni ścieków P1 wraz z ogrodzeniem  na działkach gruntowych nr 1101/47,  1101/50  w miejscowości Sieniawa,

oraz na

-  demontażu istniejącej przepompowni i ogrodzenia na działce 1101/47 w miejscowości Sieniawa,

- umocnieniu rowu przydrożnego  na działkach gruntowych nr 1101/47,  1101/50 w miejscowości Sieniawa,

Obszar inwestycji zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej będącej załącznikiem do wniosku.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa

 

Charakterystyka projektowanych rozwiązań:

a)  Funkcja i cel inwestycji

     Głównym celem inwestycji jest  budowa kolektora sanitarnego, montaż rurociągu tłocznego oraz  nowej przepompowni ścieków sanitarnych do przetłoczenia ścieków sanitarnych do kolektora grawitacyjnego.  Przy realizacji tego przedsięwzięcia niezbędnym jest wykonanie umocnienia rowu przydrożnego, który zabezpieczy dno i skarpy rowu i obrzeże przed rozmyciem oraz zapewni  stabilność posadowienia przepompowni. Dotychczasowa przepompownia zostanie zdemontowana, teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

 

  b) Opis ogólny

       Ilość ścieków dopływających do przepompowni wynosi V=2,7l/s. Na terenie zamierzonej inwestycji zlokalizowano bezobsługową przepompownię P1, która wykonana jest z PE-HD                  o średnicy d=1,40m i h=3,50m wraz z infrastrukturą towarzysząca. Przepompownia będzie obiektem zamkniętym, ogrodzonym mającą dojazd z ul Dworskiej i wyposażoną w modem GPRS do zdalnego monitoringu /dodatkowo podtrzymanie bateryjne/. W razie braku zasilania przewidziano możliwość zasilania energetycznego  z  agregatu  prądotwórczego.

 

Na  przedmiotowym terenie zostanie wykonana:

- przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rurami  z   nieplastyfikowanego   

  polichlorku    winylu   (PVC) rurami  typu średniego  „N” f200/4,9mm  l=16,0m  i ciężkiego  

  f200/5,9mm l=13,0m z uszczelkami i ścianką litą, wraz z sześcioma studzienkami

  rewizyjnymi wykonanymi z PP o średnicy rury trzonowej karbowanej 425mm zakończonymi 

  pokrywą żeliwną teleskopową - typ ciężki o nośności 40T,

- przebudowa rurociągu tłocznego  z  polietylenu (PE)  typu PE-HD  z  surowca  klasy PE-

  100,  SDR 17,  PN-10, o średnicy f90/5,4mm długości l=18,0m.

- przebudowy odcinka zasilania energetycznego policznikiowego kablem YAKY 4x35mm2  

  o długości l=11,0m, a dodatkowo

- regulacja i umocnienie rowu przydrożnego na odcinku l=25,0m, Dno i skarpy rowu na

  długości 20m powyżej pompowni i 5m poniżej zabezpieczone zostaną płytami ażurowymi 

  typu JOMB. Płyty będą ułożone na podsypce piaskowej i geowłókninie z przybiciem

  palikami po 3szt. na każdą płytę.

             Wykopy na całym odcinku projektowanej kanalizacji wykonane będą jako wąskoprzestrzenne                          

  z  ażurowym zabezpieczeniem ścian. Zagłębienie kanałów sanitarnych od 1,30 do 2,08m.

  Wykop pod przepompownię o średnicy f3,90m i głębokości 4,1m. 

 

 

2.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz

    dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycie szatą roślinną:

       Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach nr 1101/47, 1101/49 i 1101/50 o                   całkowitej powierzchni 21 100m2.

Planowane przedsięwzięcie będzie zajmowało w czasie wykonywania robót obszar nie większy niż 200m2.  Obszar wygrodzony siatką stalową   z bramą wjazdową szerokości 3,0m i furtką szerokości l,1m wraz z przepompownią z ogólnej powierzchni wyniesie 25m2. Obszar uregulowanego i umocnionego rowu przydrożnego wyniesie 50m2.  Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po demontażu istniejącej przepompowni i ogrodzenia wyniesie 16m2. Dla kanałów sanitarnych, przewodów energetycznych powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji. Zajęty obszar stanowi znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek. Dotychczas, obecny obszar pod inwestycję również wykorzystany był w tym samym celu.

      Zgodnie z wypisem ewidencji gruntów wszystkie działki przeznaczone pod inwestycję należą  do podmiotu państwowego. Wykaz właścicieli działek wg załączonego wykazu.

Szatę roślinną w obrębie przedsięwzięcia /droga dojazdowa + obrzeże/ stanowią  przede wszystkim trawa i dziko rosnące przydrożne krzaki.          

                                                            

3.      Rodzaj technologii

Prace montażowe przy posadowieniu rurociągów wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego /koparka, spycharka, samochód samowyładowawczy, ubijak spalinowy itp./ i sposobem ręcznym Przepompownia będzie kompletnym elementem dostawy..

 Płyty  JOMB  i  ogrodzenie  będą  wykonane  jako  prefabrykowane, gotowe  elementy               

i dostarczone do montażu na teren budowy. 

 

4.  Ewentualne warianty przedsięwzięcia

             Przewiduje się wykonanie planowanego przedsięwzięcia w jednym wariancie zgodnie                       z treścią wyżej wymienionego opisu.

 

5.  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

   Dla planowanej inwestycji występuje zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zapewnienia pracy pomp dla wyliczonej ilości ścieków V=2,7l/s. Zapotrzebowanie oszacowano na poziomie ok. 5 500 kWh/rok.   Przewiduje się doraźne zużycie wody  w ilości ok. 5,0m3/rok w trakcie prac remontowo-konserwacyjnych.

 

 

6.  Rozwiązania chroniące środowisko

a)      w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń:                                                                                 - montaż rurociągów tłocznych z PE /PN 10/ wykonany będzie metodą zgrzewania, rurociągi grawitacyjne PVC-U /SN-4 i SN-8/ wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonanymi z PP wykonane są poprzez połączenia kielichowe na uszczelkę,
  - monolityczna konstrukcja zbiornika przepompowni wykonanego z polietylenu PEHD gwarantującego szczelność,                                                                                                                     - wyposażenie przepompowni w zdalny nowoczesny monitoring,  który na bieżąco pozwala obserwować pracę urządzeń i sygnalizuje wszystkie stany alarmowe. Dane z pracy przepompowni przekazywane są do dyspozytorni Użytkownika.               

b)      w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery: 

- brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych, śladowe ilości zanieczyszczeń gazowych  w sferze zapachu,                                                                                                                                  

c)      w zakresie emisji hałasu:                                                                                                             hałas wytwarza pompa wirowa zanurzona w ściekach pracująca okresowo, natężenie minimalne,

d)       w zakresie ochrony środowiska gruntowego:                                                                  przepompowni może stanowić zagrożenie w przypadkach nagłych – awaryjnych.                                            Zminimalizowanie zagrożenia poprzez monitoring /system monitoringu zasilany dodatkowo przez układ akumulatorowy/, rurociągi kanalizacyjne szczelne nie stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowego,

e)      w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:                                                      zagrożenie podobne j.w.,

f)       w zakresie ochrony ludzi i zwierząt:                                                                                    podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy   powinna   być   właściwa   organizacja   robót   oraz   postępowanie z urobkiem podczas prowadzenia wykopów. Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby   warstwa   urodzajna   gleby   była   zdejmowana   oddzielnie   i   odkładana   do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Wykonawca codziennie winien zasypywać wykonane wykopy liniowe. Wykopy pod przepompownię należy wygrodzić, zabezpieczyć i oznakować.

Po zakończeniu budowy przepompowni wraz z urządzeniami pomocniczymi nie powinny    występować  negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.

W fazie eksploatacyjnej czynnikami zmniejszającymi oddziaływanie na środowisko będą:     
- właściwa organizacja robót na czas remontów i napraw,

- właściwa eksploatacja przepompowni i monitoringu,

- utrzymanie w czystości terenu wokół obiektów.

 

7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii     przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko                                                                                                 Ilość substancji zapachowych i hałas kierowany do środowiska ma charakter śladowy i nie przekroczy norm dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach.                                                                                                               

8.  Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

      Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Odległość od przejścia z Ukrainą w Medyce wynosi ok 130 km, a odległość od przejścia granicznego ze Słowacją wynosi około 25 km. Poza tym Gmina Rymanów nie sąsiaduje bezpośrednio z żadną granicą państwa.

9.  Obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

     Miejsce planowanego przedsięwzięcia znajduje się po za ustanowionymi i projektowanymi obszarami należącymi do sieci Natura 2000.

Najbliżej planowanej inwestycji znajduje się SOO „Wisłok Środkowy z Dopływami” oddalony kilka kilometrów od planowanej inwestycji. Dalej znajduje się SOO ”Ostoja Jaśliska” /kod: PLH180003/ oddalony o około 22km, OSO ”Góry Słonne” /kod: PLH180002/ oddalony o około 30km, OSO „Pogórze Przemyskie” /kod: PLH180001/ i SOO „Bieszczady” /kod: PLC180001/ oddalone o ponad 35km. W odległości około 1,5km od lokalizacji inwestycji znajduje się obszar sieci Natura 2000 wyznaczony na podstawie Dyrektywy siedliskowej dla ochrony nietoperzy /kod: PLH180016/ - kościół w Sieniawie.

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia jego charakter i minimalny obszar, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla gatunków i siedlisk, dla których obszary te zostały utworzone.

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,  także nie jest położone na terenie objętym innymi formami ochrony przyrody, o których mowa  w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

 

                                               …………………

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 10.03.2009 r.

ROŚ. 7624/5/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Ldz.INW.7021/2/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

Otrzymują:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn.

pn. „ Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1,
ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie
    gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

Ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/5/09 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   09.03.2009 r.

ROŚ. 7624/5/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü       art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-15/09 z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-15/09 z dnia 02 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „ Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa, stosownie do wszczętego w dniu 22 stycznia 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW.7021/2/09 z dnia 22 stycznia 2009 r.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 22 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/2/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 22 stycznia 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ” na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż głównym celem inwestycji jest budowa kolektora sanitarnego PCV D200/4,9 mm o długości łącznej 29 m , montaż rurociągu tłocznego PE 90/5,4 mm o długości 18 m oraz montaż przepompowni ścieków. Dodatkowo umocniony będzie rów przydrożny, który zabezpieczy dno skarpy i obrzeże przed rozmyciem oraz zapewni stabilność posadowienia przepompowni. Dotychczasowa przepompownia zostanie zdemontowana, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykopy pod kolektor sanitarny i rurociąg tłoczny na całym odcinku kanalizacji wykonane będą jako wąskoprzestrzenne. A prace montażowe przy posadowieniu rurociągów wykonane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego i sposobem ręcznym. Wierzchnia warstwa gleby po odłożeniu, zostanie wykorzystana przy rekultywacji terenu po zasypaniu wykopów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633-15/009 z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-15/09 z dnia 02 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

Otrzymują:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22 .01.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/5 /09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.

Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90
  z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego
przy ul. Dworskiej w Sieniawie

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa .

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego Nr 14a

38-480 RYMANÓWZgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ] p rzed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

1)        przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

przystąpieniu   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2)        wszczęciu postępowania;

wszczęciu postępowania,

3)        przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

4)        organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

ü         organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü         organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Starosta Krośnieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

5)        możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), mail. os@rymanow.pl

  6)   możliwości składania uwag i wniosków;

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

6)        sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

7)        organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

8)        terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

  10)  postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   22.01.2009 r.

ROŚ. 7624/5/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 22 stycznia 2009 r. Ldz. INW.7021/2/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa kanału sanitarnego PVC D200, rurociągu tłocznego PE-90
  z przepompownią – P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego
przy ul. Dworskiej w Sieniawie

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

na działkach o Nr ewid. 1101/47, 1101/49 i 1101/50 – obręb geodezyjny Sieniawa.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ) , mail:os@rymanow.pl.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika;
 3. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-17 09:15:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 14:27:32
 • Liczba odsłon: 2168
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407840]

przewiń do góry