Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Sprawę załatwia:

 

Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

Tel.   0134355006;   fax. 0134355765.

https://rymanow.bip.org.pl

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tel. 0134356985

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

        I.             Wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.

      II.             Załączniki do wniosku:

                               1.             Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

                               2.             Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).

                               3.             W przypadku przedsięwzięć wymagających: koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt. 2 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).

                               4.             Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony albo informację o jego braku (w trzech egzemplarzach).

                               5.             Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

                               6.             Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

                               7.             Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

Informacje na temat opłat

1.        Opłata skarbowa:

a.        od wydania decyzji - 205 zł,

b.        od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

2.        Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gmin Rymanów   (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Gminy Rymanów i kasie   Urzędu,. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA dla opłaty skarbowej

Bank Spółdzielczy w  Rymanowie
Nr konta  58 8636 0005 2001 0000 0475 0001

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1.        Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

2.        Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzji o ustaleniu przedsięwzięć Euro 2012.

Właściwy organ dokonuje uzgodnień oraz wydaje opinię w terminie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.
Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie do 30 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Forma załatwienia

 

Decyzja administracyjna.

 

Przewidywany termin załatwienia

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Podstawa prawna

1.        Art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 62 ust. 1, ust. 66, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 72, art. 73, art. 74 ust. 1 pkt 1, 3-6, ust. 2, 3, art. 75 ust. 1 pkt 2, 4, ust. 3,4, art. 77, art. 78, art. 79 ust. 1, art. 80 - 82, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

2.        §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3.        Art. 35, 61 § 1, 77, 104, 106 § 1,2,4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

4.        Część I ust. 45 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

Dostępność procedury

1.        Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl ).

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Rymanowie

  ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

Tel. 0134356985

 

 

Uwagi

1.        Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.        Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

3.        Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4.        Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organizacje ekologiczne, które, powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach strony. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu.

5.        Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w całości lub części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

6.        W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonuje się również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Załączniki do procedury: Wzór wniosku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ldz.                                                                                                miejscowość, dnia …………..r.

 

 

WNIOSKODAWCA:

Dane wnioskodawcy    

 

NIP                                                                 REGON(PESEL)

 

Miejsce zamieszkania (adres siedziby):
a)
kod, miejscowość, ulica, numer :

b)
telefony  fax.

WNIOSEK

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  dla planowanego przedsięwzięcia

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 71 ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

Zgodnie z §2 ust.    ………   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm. ) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji o .środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (wpisać określenie planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)

 

pn. „……………………………………………

…………………………..……..


gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.
Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: ……………………….

 

 

Wnioskowana decyzja jest niezbędna przed uzyskaniem decyzji/pozwolenia …….......

     

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 

 

L.p.

 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA

 

1

Karta informacyjna przedsięwzięcia, (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a)         rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b)         powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c)         rodzaju technologii,

d)         ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

e)         przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f)         rozwiązaniach chroniących środowisko,

g)         rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h)        możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i)          obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

tak

wraz z niezbędnymi załącznikami

2

Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).

W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).

tak

3

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony albo informację o jego braku (w trzech egzemplarzach).

tak

4

Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

tak

5

Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

tak

nie dotyczy*)

6

Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

tak

nie dotyczy*)

7

Inne

tak

nie dotyczy*)

 

               

 

 

 

 

………………………..                                                                                            …………………………….

(data)                                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-13 13:22:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-07 08:51:51
  • Liczba odsłon: 2157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409736]

przewiń do góry