OSP KLIMKÓWKA  

 

Prezes - dh Józef KRUKAR  

Naczelnik - dh Zbigniew BRZĘK  

Kierowca samochodu - dh Kazimierz GRYSZTAR

Kierowca samochodu - dh Zbigniew SZCZĘSNY


 

 

Rymanów, dnia 13.09.2005 r.

OSP.340/1/05

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sekcja I : ZAMAWIAJĄCY

1.1.  OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Nazwa;

 

Gmina Rymanów

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów;

 

Alicja KURYLAK

Jan KILAR

 

Numery;

REGON 370440590

NIP 684-23-77-352

Telefon;

+48 13 4356985

Adres;

ul. Mitkowskiego 14A

 

Kod pocztowy;

38-480 RYMANÓW

Miejscowość;

Rymanów

Województwo;

Podkarpackie

 

Telefon;

+48 13 4355006;

Fax;

+48 13 4355765;

 

Poczta elektroniczna(e-mail);

os@rymanow.pl

gmina@rymanow.pl

 

Adres internetowy (URL);

www.rymanow.pl

   1.2.  ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

 jw. pkt. 1.1.

 1.3.  ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 jw. pkt. 1.1.

 1.4.  ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 jw. pkt. 1.1.

Sekcja II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

  1. opis

 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego;

„Zabudowa samochodu pożarniczego STAR 266

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce”

1.2. Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik Nr 3.

 1.3. miejsce wykonania robót budowlanych, usług, miejsce dostaw;

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce

 1.4. Nomenklatura

 

Wspólny Słownik Zamówień

(CPV)

Przedmiot główny

50000000-5

50117100-8

34000000-7

34144210-3

29000000-9

29612000-2

29221520-5

1.5.Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

2. WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.1.Wartość lub zakres zamówienia

Zabudowa samochodu pożarniczego STAR 266.

3. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

3.1.Data zakończenia 12 grudzień 2005 r.

Sekcja III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM. 

1.1.  Wymagane wadium

Nie dotyczy

1.2.  INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONANWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Określone w  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sekcja IV:  TRYBY

1.        Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

2.        Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

3.  Informacje administracyjne

3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień.

Dostępne do  30 września 2005 r.

Cena -  nieodpłatnie 

3.2. Termin składania ofert:

Data:              30 wrzesnia 2005 r.

Godzina:         11.00

3.3. Termin związania ofertą

            30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

3.4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

Data:              30 wrzesnia 2005 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:         Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14A - świetlica

Sekcja V:  INNE INFORMACJE

1. CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

            NIE                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-25 09:34:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 13:42:51
  • Liczba odsłon: 1749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4042193]

przewiń do góry